A Bánffy család szellemi öröksége

Szakterület

kulturális örökség

Fellelhetőség helye

Lendva

Értékszint

Muravidéki Magyar Értéktár

Felvétel dátuma

2016. 06. 15.

Javaslatot készítette

Lebar Tomislav, az MMÖNK munkatársa

Javaslatot benyújtotta

Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség

A Bánffy család szellemi öröksége

Szakterület

kulturális örökség

Fellelhetőség helye

Lendva

Értékszint

Muravidéki Magyar Értéktár

Felvétel dátuma

2016. 06. 15.

Javaslatot készítette

Lebar Tomislav, az MMÖNK munkatársa

Javaslatot benyújtotta

Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség

A német eredetű Hahót–Buzád nemzetségből származó és birtokközpontja után az „alsólendvai” jelzőt viselő Bánffy család Zala megye legjelentősebb főúri családja volt, mely évszázadokon keresztül meghatározó szerepet játszott a magyar történelemben.

A család felemelkedése az Anjouk idején kezdődött. A Hahót nemzetség, a későbbi alsólendvai Bánffy család szinte három évszázadig folyamatosan a középkori Magyarország legtekintélyesebb főúri családjainak sorában található. A 15–17. század folyamán a család számos tagja magas tisztséget töltött be. Több ízben Szlavónia és Horvátország bánjai – családnevük is innen eredt (Bán-fi) –, Zala vármegye főispánjai, királyi pohárnokmesterek, asztalnokmesterek, ajtónállómesterek, főlovászmesterek, tárnokmesterek és országbírók voltak. A legmagasabb méltóságot a családfán a Magyar Királyság hatalmi hierarchiájában VI. Bánffy János érte el, akit Szapolyai János magyar király nádorrá nevezett ki. Mindezek ismeretében érthető, hogy a középkori város fejlődése is a Bánffy család nevéhez fűződik. I. Lajos magyar király 1366-ban Szent Simon és Júdás napjára, azaz október 28-ára vásárjogot adományozott Alsólendvának, mégpedig ugyanazon jogokkal és jelleggel, mint például Buda városának.

A 16. században a Bánffyak a terület protestáns egyházának fontos támogatóivá váltak. Udvaruk meghatározó irodalmi és szellemi műhelynek számított, ahol jónevű, művelt tollforgatók, tanítók, prédikátorok fordultak meg, s innen – a Hoffhalter-féle nyomdából, Kultsár György munkája révén 1573-ban – kerültek ki a legkorábbi magyar nyelvű könyvek a mai Szlovénia területén.

A család történetének legfontosabb forrását, a híres Bánffy-naplót a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár őrzi. A Bánffy család kalendáriumát (VI.) István (1522–1568), Zala megye főispánja, királyi asztalnokmester, országbíró vásárolta meg és kezdte írni, majd fia, (IV.) Miklós (1547–1593) pohárnokmester, zalai főispán és unokája, a nemzetség utolsó férfitagja, Kristóf (1577–1644) főpohárnok, tárnokmester folytatta.

Alsólendva történetében számos fontos értékteremtő időszakot tartunk számon, a Bánffyak idejében viszont a város kétségkívül gazdag múltjának aranykorát élte, hiszen ebben az időben gazdasági és kulturális centrumnak számított, aminek kisugárzása máig érezhető.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő bibliográfia

  • Bilkei Irén (1994): Az alsólendvai Bánffy család a XVI. században. In: Študije o zgodovini Lendave, Lendava 1192–1992 = Tanulmányok Lendva történelméből, Lendva 1192–1992. Hazánk Kvk. Győr, Lendva. 70–75.
  • Monok István (2007): A Bánffy család alsólindvai udvara és könyves műveltsége. In: Kék vér, fekete tinta. Arisztokrata könyvgyűjtemények 1500–1700. Nemzetközi vándorkiállítás. Országos Széchényi Könyvtár, Budapest. 60–67.
  • Nagy Iván (1857): Magyarország családai czimerekkel és nemzedékrendi táblákkal. köt. Pest. 155–162.
  • Kepéné Bihar Mária, Lendvai Kepe Zoltán (2013): A Bánffy család I–II. In: Király M. Jutka (szerk.): Lendva 820 éve = 820 let mesta Lendava. Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet, Lendva. 14–21.
  • Séllyei Elek (1841): Alsólindvai Bánffi nemzetség’ naplója. 1–2. közlés. In: Tudománytár, 9. köt. 1841. [252]–260. [321]–325.
  • Tantalics Béla (1988): Lendva kulturális emlékei a 16. század második feléből. Zala Megyei Levéltár, Zalaegerszeg. 26–29.
  • Tantalics Béla (2009): A Bánffy család szellemi hagyatéka. Honismereti Egyesület, Lenti. 89–168.
  • Tóth Zsuzsanna (2010): A Bánffyak a magyar történelemben. Egy fontos könyv pontosítása és kiegészítése. Vasi szemle, évf. 2. sz. 241–248.
  • Az alsólendvai Bánffy nemzetség naplója. Vasi Könyvtári Portál. http://www.vasidigitkonyvtar.hu:8080/web/guest/4/-/wiki/Main/Az%20als%C3%B3lendvai%20B%C3%A1nffy%20nemzets%C3%A9g%20napl%C3%B3ja
  • Az (alsó)lendvai vár rövid története. Lendvai Galéria és Múzeum. http://www.gml.si/hu/kratka-zgodovina-dolnjelendavskega-gradu/